Галицький район м. Львова. ДНЗ № 29
 
.

Гласність

Список працівників ДНЗ
 
п/п Прізвище, ім’я, по батькові працівника Посада Примітка
1 Деркач Люся Степанівна завідувач
2 Рогович Надія Дмитрівна Вих.лог.групи
3 Желізнякова Ніна Павлівна Вч.логопед
4 Ворожбит Марія Григорівна Вих.лог.групи
5 Чучман Галина Володимирівна Вихователь
6 Тригуба Марія Ярославівна Вихователь
7 Ворожбит  НадіяГригорівна Вихователь
8 Фігурська Надія Василівна Вихователь
9 Бень Віра Михайлівна Вихователь
10 Чорній Марія Михайлівна Вихователь
11 Мороз Галина Федорівна Практич.псих.
12 Деркач Вікторія Олександрівна Вихователь
13 Бебешко Юлія-Наталія Володимирівна Вихователь
14 Михальська Марія Ярославівна Вихователь
15 Петуляк Іванна Василівна Музичний керівник
16 Праник Маряна Володимирівна Музичний керівник Сумісник
17 Щудло Неля Василівна Вчитель-логопед
18 Колтун Галина Петрівна Мед. сестра
19 Луковська Ірина Іванівна Завгосп
20 Шилова Тетяна Анатоліївна Кухар
21 Роман Марія Федорівна Кухар
22 Паленицька Ярослава Василівна Пом.вихователя
23 Домбровська Тетяна Маркіянівна Пом.вихователя
24 Цімарно Світлана Василівна Прибиральниця
Двірник
25 Лункіна Наталія Олександрівна Пом.вихователя
26 Заторська Зоряна Олексіївна Пом. вихователя
27 Кшик Світлана Богданівна Пом.вихователя
28 Мельник Оксана Миронівна Пом.вихователя
29 Макар Любов Петрівна Кастелянша
30 Лупітська Наталія Володимирівна Кухонна
31 Кузнецька Надія Павлівна Опалювач
32 Мартин Мирослав Іванович Сторож, робітник
33 Дворніченко Олександр Петрович Сторож
34 Грудзінський Андрій Іванович Робітник
35 Сидор Ігор Марянович Опалювач
36 Москвітіна Ліля Романівна Пом.вихователя
 
Завідувач ДНЗ                                                       Л.Деркач
 
 
 
 

  


 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №29 Львівської міської ради, Львівської області (далі - Дошкільний заклад), створено на підставі рішення Львівського міськвиконкому 23 02 1954 р. №238.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 79000, м. Львів,  вул. Чайковського 22. тел. 72 - 68 - 88

1.3.  Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і
штамп   встановленого   зразка, бланки з власними реквізитами,
реєстраційний   рахунок   в   органах   Державного   казначейства,
ідентифікаційний код.

1.4.  Засновником дошкільного закладу є Львівська міська рада,
уповноважений орган - управління освіти Львівської міської ради,
яке делегує повноваження управління відділу освіти Галицької
районної адміністрації згідно з рішенням виконавчого комітету
Львівської міської ради щодо розмежування повноважень    між
виконавчими органами Львівської міської ради.

1.5.  Львівська міська рада здійснює фінансування   дошкільного
закладу,   його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні
будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує   будівництво та
ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування і
медичне обслуговування дітей.

1.6.  Дошкільний     заклад     в     своїй   діяльності   керується
Конституцією   України,   Законами   України "Про освіту", "Про
дошкільну освіту", Положенням   про   дошкільний   навчальний
заклад   України   (дані   - Положення), затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 12   березня   2003   р.   N   305,
іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.7.  Головною   метою  дошкільного  закладу   є  забезпечення
реалізації   права   громадян    на   здобуття  дошкільної освіти,
задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні
дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного
розвитку.

1.8.  Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію
основних   завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення
фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості,
розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної
адаптації та готовності продовжувати освіту а також надання


кваліфікованої допомоги в корекції недоліків мовленнєвого розвитку дітей.

1.9. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює
діяльність     в     межах     компетенції,     передбаченої    чинним
законодавством, Положенням та власним статутом.

1.10.       Дошкільний   заклад  несе відповідальність перед особою,
суспільством і державою за:

•        реалізацію     головних    завдань    дошкільної    освіти,
визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

•        забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних
вимог до її змісту, рівня і обсягу;

•        дотримання    фінансової    дисципліни    та   збереження
матеріально-технічної бази.

1.11.       Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними,
фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1.  Заклад розрахований на 100 місць.

2.2.  Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3.  У дошкільному закладі функціонують

 

•        4 групи загального розвитку

•        2 групи спеціального призначення.

2.4.    Дошкільний   заклад   має   групи   з   денним   режимом
перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

-   для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб

-   для дітей віком від трьох до шести років - до 20 осіб

-   в групах спеціального призначення - до 12 осіб

2.6.   Зарахування дітей   до    дошкільного закладу здійснює
завідувач протягом календарного року на підставі:

-   заяви батьків, або осіб, які їх замінюють;

-   медичної довідки про стан здоров'я дитини та епідеміологічне
оточення;

-   копія свідоцтва про народження дитини;


- документів для встановлення батьківської плати;

Для зарахування дітей до групи компенсуючого типу додатково подається:

-  висновок психолого-медико-педагогічної консультації;

-  скерування уповноваженого органу управління освітою.

2.7.   За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у
разі   її   хвороби, карантину,   санаторного   лікування,   на   час
відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період
(75 днів).

2.8. Відрахування дітей  із дошкільного закладу здійснюється:

-  за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

-  на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що
виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному
закладі цього типу;

-  у разі несплати без поважних причин батьками або особами,
які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців

2.9.  Термін письмового повідомлення батьків, або осіб, які їх
замінюють  про  відрахування  дитини  -  не  менше  як  за   10
календарних днів.

2.10. Під час прийому дитини до дошкільного закладу завідувач
зобов'язаний ознайомити батьків, або осіб, які їх замінюють з
статутом та іншими документами, що регламентують діяльність
дошкільного закладу.

Ш. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за: п'ятиденним робочим тижнем
протягом 12 годин.

Вихідні дні - субота, неділя, святкові.

3.2.  Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 8.00 до
20.00

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:
група раннього віку                           - 8.00 - 18.30

молодша група                                   - 8.00 - 20.00

середня група                                      - 8.00 - 20.00

старша група                                          - 8.00 - 20.00

групи компенсуючого типу        - 8.00 - 18.30


IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

ПРОЦЕСУ

4.1. Навчальний  рік у  дошкільному  закладі  починається   1
вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність
відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік
та період оздоровлення.

4.3.    План        роботи      дошкільного   закладу   схвалюється
педагогічною     радою     закладу,     затверджується   керівником
дошкільного   закладу   і погоджується   відділом освіти Галицької
районної адміністрації.

План роботи закладу на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою Галицького району.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і
виховання дітей.

4.5.     Навчально-виховний   процес   у   дошкільному   закладі
здійснюється по програмі «Українське дошкілля», затвердженої
рішенням   Ради   Львівського   обласного   науково-методичного
інституту освіти протокол № 1 від 25. 03. 1999 р., Коментарем до
Базового компонента дошкільної освіти в Україні затвердженого
Міністерством освіти і науки України від 15. 07. 2002 р.

4.6.    З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку
обдарованості, природних нахилів та здібностей у дітей дошкільний
заклад   може   організовувати   навчальний   процес   за   кількома
напрямками.

4.7.    Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги
за оплату батьків на підставі угоди.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

5.1. Забезпечення продуктами харчування здійснюється на підставі рішення тендерного комітету з дотриманням умов постачання відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.


5.2.   У Дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування
дітей.

5.3.   Контроль    за    організацією    та    якістю    харчування,
вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною
обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним
станом харчоблоку,      правильністю    зберігання,    дотриманням
термінів реалізації   продуктів   здійснює медичний   працівник та
керівник дошкільного закладу.

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

6.1. Медичне    обслуговування    дітей    дошкільного    закладу
здійснюється на безоплатній основі першою міською комунальною
поліклінікою м. Львова, на підставі наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 23.02.2000р. № 33 .

6.2.     Медичний  персонал здійснює лікувально-профілактичні
заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів,
контроль   за   станом   здоров'я,   фізичним   розвитком дитини,
організацією  фізичного  виховання, загартуванням, дотриманням
санітарно-гігієнічних   норм   та   правил,   режимом   та якістю
харчування.

6.3.   Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні
умови    для    роботи    медичного    персоналу   та   проведення
лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1.  Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному
закладі є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники,
медичний працівник, помічники вихователів та няні - санітарки,
батьки   або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають
освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального
та   морального   заохочення:   подяка,   нагородження   почесною
грамотою, грошова премія.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 

-    безпечні і    нешкідливі    для    здоров'я    умови  утримання,
розвитку, виховання і навчання;

-    захист від будь-якої інформації,   пропаганди та агітації,   що
завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;


-   захист від будь-яких форм експлуатації та дій,  які школять
здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства,
приниження її гідності;

-   здоровий спосіб життя.

7.4.           Права батьків або осіб, які їх замінюють:

-   обирати     і     бути   обраними   до   органів   громадського
самоврядування закладу;

-   звертатися до відповідних органів управління освітою з питань
розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

-   брати участь в покращенні організації навчально-виховного
процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

-   відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

-   захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних
органах і суді

-   своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному
закладі у встановленому порядку;

-   своєчасно   повідомляти   дошкільний заклад про можливість
відсутності або хвороби дитини;

-   слідкувати за станом здоров'я дитини;

-   інші права, що не суперечать чинному законодавству.

7.5.   На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу
приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту,
забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і
психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про
працю, Законами  України "Про освіту",  "Про дошкільну освіту",
іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до
них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

 

-  на вільний  вибір  педагогічно доцільних  форм,  методів  і
засобів роботи з дітьми;

-  брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

-  на підвищення кватіфікації, участь у методичних об'єднаннях,
нарадах, тощо

-  проводити    в    установленому   порядку   науково-дослідну,
експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

-  на   соціальне  та  матеріальне  забезпечення  відповідно до
законодавства;

-  об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших
об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;


-   на захист професійної честі та власної гідності;

-   інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

-   виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови
контракту чи трудового договору;

-   дотримуватися   педагогічної   етики, норм загальнолюдської
моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-   забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких
форм експлуатації та дій,  які шкодять її здоров'ю, а також від
фізичного та психологічного насильства;

-   брати участь у  роботі  педагогічної ради та інших заходах,
пов'язаних   з   підвищенням   професійного   рівня,  педагогічної
майстерності, загальнополітичної культури;

-   виконувати накази та розпорядження керівництва;

-   інші обов'язки, що не суперечать законодавств) України.

 

7.9.      Педагогічні та     інші  працівники дошкільного закладу
приймаються на роботу та звільняються з посади керівником.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за
збереження життя,   фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із
чинним законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу    відповідно до ст. 26
Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя      населення"      проходять періодичні безоплатні
медичні огляди один раз у півріччя за місцем проживання та місцем
праці в 4-й комунальній поліклініці м. Львова вул. Стецька 3.

7.12. Педагогічні   працівники дошкільного закладу підлягають
атестації яка  здійснюється,   як правило, один раз на п'ять років
відповідно  до Типового положення про атестацію педагогічних
працівників України,  затвердженим  Міністерством освіти і науки
України.

7.13.   Педагогічні   працівники,  які  систематично  порушують
статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не
виконують   посадових   обов'язків, умови колективного договору
(контракту)    або    за  результатами  атестації,   не  відповідають
займаній посаді, звільняються з роботи  відповідно до чинного
законодавства.


VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1.  Управління   дошкільним   закладом   здійснюється    його
засновником - Львівською міською радою, уповноваженим органом
- управлінням     освіти  Львівської міської ради,  яке делегує
повноваження   управління   відділу   освіти   Галицької   районної
адміністрації згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської
міської ради щодо розмежування повноважень між виконавчими
органами Львівської міської ради.

8.2.  Безпосереднє  керівництво роботою дошкільного закладу
здійснює його керівник,   який   призначається   і звільняється з
посади засновником або уповноваженим ним органом управління
освітою з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

-   відповідає    за    реалізацію    завдань    дошкільної    освіти,
визначених   Законом   України   "Про   дошкільну   освіту",      та
забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її
змісту і обсягу;

-   здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного
закладу;

-   діє  від  імені закладу, представляє його в усіх державних та
інших   органах,    установах    і  організаціях,  укладає  угоди  з
юридичними та фізичними особами;

-   розпоряджається в установленому порядку майном і коштами
дошкільного   закладу;   і відповідає за дотримання фінансової
дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

-   приймає    на    роботу   та   звільняє  з  роботи  працівників
дошкільного закладу;

-   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження,
контролює їх виконання;

-   затверджує    штатний    розклад дошкільного закладу      за
погодженням з відділом освіти Галицької районної адміністрації;

контролює       організацію       харчування    і    медичного обслуговування дітей;

-   затверджує правила внутрішнього трудового      розпорядку,
посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим
комітетом;

-   забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних
норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності
дітей і працівників;

-   контролює  відповідність застосованих форм, методів і засобів
розвитку,     виховання     і     навчання     дітей     їх     віковим,
психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;


-  підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи,
заохочує    творчі    пошуки,   дослідно-експериментальну   роботу
педагогів;

-  організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх
замінюють;

-  щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і
фінансово-господарську      діяльність   дошкільного   навчального
закладу на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх
замінюють.

8.3.           Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі -
педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник ,   педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є керівник дошкільного закладу.

Педагогічна рада закладу:

-     розглядає      питання      навчально-виховного   процесу   в
дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

-   організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних
працівників,    розвитку   їх   творчої   ініціативи,  впровадження
досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

-   приймає   рішення   з інших питань професійної діяльності
педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х разів на рік.

8.4.           Органом громадського самоврядування дошкільного закладу
є загальні збори трудового колективу закладу та батьків, або осіб, які
їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу - 52%, батьків - 48%.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

-   приймають статут, зміни і доповнення;

-   обирають  раду  дошкільного  закладу, її  членів  і  голову,
встановлюють терміни її повноважень;


-     заслуховують звіт керівника дошкільного закладу, голови ради
дошкільного закладу з питань статутної діяльності, дають йому
оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

-     розглядають   питання   навчально-виховної,   методичної   та
фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

-   затверджують    основні напрями  вдосконалення роботи  і
розвитку дошкільного закладу.

8.5.   У період між загальними зборами діє рада дошкільного
закладу.

Рада закладу:

-  організовує виконання рішень загальних зборів;

-  розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної
освіти;

-  зміцнення матеріально-технічної бази;

-  поповнення й використання бюджету закладу;

-   вносить пропозиції щодо     морального     і матеріального
заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання

ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

8.6.   У дошкільному  закладі  може  діяти піклувальна рада -
орган самоврядування, який формується з представників органів
виконавчої   влади,  підприємств, установ,  навчальних закладів,
організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до
вирішення   проблем   освіти,   забезпечення   сприятливих   умов
ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 5 чоловік) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж 4 рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

-         співпраця з органами виконавчої влади,  підприємствами,
установами, організаціями, навчальними закладами, окремими
громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання
дітей у дошкільному закладі;

-         сприяння    зміцненню    матеріально-технічної,    культурно-
спортивної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;


-         сприяння   залученню   додаткових   джерел   фінансування
дошкільного закладу;

-         сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на
охорону життя та здоров'я учасників навчально-виховного
процесу;

-         організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників
дошкільного закладу;

-         стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

-         всебічне   зміцнення   зв'язків   між   родичами   дітей   та
дошкільним закладом.

IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Відповідно до рішення Львівської міської ради N238 від 23.02.1954 р. дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку площею 1377 кв. м, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики. Рішенням виконкому Львівської міської ради № 649 від 21.06.1958 р. було долучено земельну ділянку площею 62,4 кв. м, вилучену від будинковолодіння № 13 по вул. Стефаника в м. Львові.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1.        Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- засновника;

-  відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами
фінансування;

-  батьків або осіб, які їх замінюють;

-  добровільні    пожертвування    і  цільові   внески  фізичних  і
юридичних осіб.

10.2.   Дошкільний заклад за погодженням із засновником має
право:

придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.


10.3.        Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу
здійснюється відповідно до законодавства.

10.4.   Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в
дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-
правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших
центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються
дошкільні заклади.

За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Галицької районної адміністрації.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного
закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять
років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки
України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних
вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється
Львівською міською радою, управлінням освіти Львівської міської
ради та відділом освіти Галицької районної адміністрації.

11.3.  Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з
навчально-виховним процесом, встановлюється Львівською міською
радою.

XII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного закладу приймає засновник.

Реорганізація дошкільного закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду -ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.


З часу призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом.

12.2.  Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного
закладу, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними;
складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.3.  У випадку реорганізації права та зобов'язання дошкільного
закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного
законодавства або визначених дошкільних навчальних закладів.

12.4.       У разі ліквідації неприбуткової організації її активи
повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідно до
виду або зараховані до доходу бюджету.

ХІІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО                       СТАТУТУ.

13.1. Зміни та доповнення до статуту дошкільного закладу, що не суперечать чинному законодавству України та Положенню „Про дошкільний навчальний заклад" можуть бути внесені за рішенням загальних зборів трудового колективу закладу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Погоджую  начальник відділу освіти Галицького та Франків -ського районів м. Львова

 

                        Л.Васюта

Затверджено

Протокол № 1

Засідання педагогічної ради
   від 29.08.2017 р.

завідувач ДНЗ № 29

                          Л. Деркач

.


РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

ДНЗ № 29

                                 м. ЛЬВОВА

  НА 2017 – 2018  НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів - 2017 р.


Розділи   плану.

Вступ:

1.  Загальні відомості.

2.           Педагогічні кадри.

3.           Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за минулий рік.

4.           Основні завдання педагогічного колективу на 2017– 2018 навчальний рік.


Розділ Розділ Розділ Розділ Розділ Розділ Розділ Розділ Розділ Розділ

 

I.                               Підвищення рівня фахової майстерності працівників.

II.                          Контроль за навчально-виховним процесом.

III.                     Методична робота з кадрами.

IV.                  Робота методичного кабінету.

V.                       Вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду.

VI.                  Забезпечення наступності у роботі дошкільного закладу і школи.

 

VII.                Робота з батьками.

VIII.           Робота медичного кабінету.

IX.                     Адміністративно-господарська діяльність.

X.                          Наради  при  завідувачу ДНЗ.


Вступ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29  (надалі вважати як дошкільний заклад) відділу освіти Галицького району розташований в пристосованому будинку по вул. Чайковського 22, т.2 61-00-43.

Дошкільний заклад здійснює свою роботу згідно статуту дошкільного закладу. Функціонує дошкільний заклад з 1947р.

Працює дошкільний заклад за системою п'ятиденного робочого тижня. Режим роботи дошкільного закладу з 8.00 до 20.00 щоденно крім суботи, неділі і святкових днів.( У літньо-оздоровчий період режим роботи з 8.00 до 19.00 щоденно,  крім суботи, неділі і святкових днів).

 

Дошкільний заклад має різновікові групи загального розвитку, групи компенсуючого типу, денного перебування дітей.

Розрахований дошкільний заклад на 6 груп. Функціонує  6 груп: 1 ясельна, 2 логопедичні, 3 садкові.

При нормі наповнюваності 100 дітей на 6 груп, які функціонують, списковий склад на 1 вересень 2017 року становить150 дітей.

У ДНЗ визначена українська мова навчання і виховання дітей.

 

Головною метою дошкільного закладу є: задоволення потреб громадян в нагляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку.

 

Головним   завданням   дошкільного   закладу   є:   забезпечення   фізичного,

психічного здоров'я дітей; реалізація державної політики в  галузі  освіти;

розвиток   творчих   здібностей   та   інтересів   дітей;   надання   кваліфікованої

допомоги в корекції недоліків в розвитку дитини, формування умінь і навичок,

необхідних для навчання в школі.

 

До нового навчального року колектив дошкільного закладу №29 підготовлений. У зміцненні матеріально-технічної бази ДНЗ посильну допомогу надають батьки. Коштами батьків закуплено килимові покриття у  групах, тюлеві занавіски,іграшки, господарські товари, методична література та наочні посібники. Поступово проводиться заміна сантехнічного обладнання, ремонт групових кімнат та коридорів, встановлення бойлерів.

 

Не дивлячись на пророблену велику роботу з підготовки до нового навчального року все ж є ряд недоліків. Але все це потребує чималих коштів. Це : ремонт фасаду,  заміна столярки, заміна пічного опалення на центральне, поновлення малих дитячих ігрових споруд, встановлення  тіньових навісів на дитячих майданчиках.

 


Педагогічні кадри

 

      Деркач Люся Степанівна - завідувач дошкільним закладом, освіта вища.

Львівський   державний   університет,    загальний   стаж   роботи   41 років,

педагогічний 32 роки.

       Фігурська Надія Василівна – вихователь - методист ДНЗ, освіта вища – Львівський державний університет ім. І.Франка та Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника «Дошкільна освіта», стаж роботи  16 років, спеціаліст «другої категорії».

Вихователі

      Ворожбит  Надія  Григорівна  -  освіта  середня-педагогічна,   стаж  роботи   33  роки, звання «вихователь-методист».

Бень Віра Михайлівна - освіта середня-педагогічна, стаж роботи 12 років, „спеціаліст".

Ворожбит Марія Григорівна - освіта середня-педагогічна, стаж роботи 39 років, звання „вихователь - методист".

      Рогович Надія  Дмитрівна - освіта вища, стаж роботи 52 роки, спеціаліст „вищої категорії’.  

      Федорович Галина Іванівна - освіта середня-педагогічна, Львівське педагогічне училище, стаж роботи  8 років, «спеціаліст».

       Мороз Галина Федорівна,  освіта вища, Рівненський педагогічний інститут, загальний стаж роботи  32 роки, « спеціаліст».

       Чучман Галина Володимирівна , освіта вища,Львівський національний   університет ім. І. Франка, Прикарпатський  національний університет    ім. В.Стефаника,“Дошкільна освіта. “, стаж роботи 5 років, спеціаліст «другої категорії».

        Чорній Марія Михайлівна, освіта вища, Рівненський державний гуманітарний університет, стаж роботи 12років, спеціаліст «другої категорії» .

        Бебешко Юлія-Наталія Валеріївна, педагогічний коледж ЛНУ ім..І.Франка, Тернопільський національний університет ім. В.Гнатюка, стаж роботи 2роки.

        Деркач Вікторія Олександрівна,  освіта вища, Львівський національний університет бізнесу  та права, Прикарпатський  національний університет  ім. Василя Стефаника, “Дошкільна освіта, стаж 2 роки.

       Халак Леся Семенівна, студентка Тернопільського національного педагогічного університету ім..В.Гнатюка, фак.,  початкова освіта. Стаж 1 рік

Музичні  керівники :

      Пугач Ірина Володимирівна, освіта вища,  Дрогобицький державний університет ім.. І. Франка, стаж роботи 16 років,

Логопеди:

    Желєзнякова Ніна Павлівна – освіта вища, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціаліст І категорії, стаж роботи  40р.

    Вітюк Мирослава Іванівна  – освіта вища, Камянець-Подільський державний педагогічний університет, спеціаліст вищої категорії, стаж роботи 34 роки.

Практичний психолог:

   Мороз Галина Федорівна,  освіта вища, Рівненський педагогічний інститут, загальний стаж роботи  32 рок.


Комплектація педагогічних кадрів

                 

Ясельна :    Федорович Г.І.

                     Бень В.М.

                                                       

Молодша:  Чучман Г.В.

                    Бебешко Ю.В.

 

Середня:   Халак Л.С.

                         Мороз Г.Ф.

 

Старша:    Чорній М.М.

                         Ворожбит  Н. Г.   

 

Логопедична I:    Ворожбит М. Г.  

                               Рогович Н. Д.

 

Логопедична II :   Ворожбит Н. Г.

                               Бень В.М

                                  

Логопеди:    Желєзнякова Н. П.

                       Вітюк М. І.

                                                  

Музичні керівники:    Пугач І.В.                      

 

Практичний психолог:   Мороз Г.Ф.

 

Вихователь-методист: Фігурська Н.В.

 

 

 


Аналіз стану навчально-виховного процесу

Дошкільний вік - період, коли в дитини формуються уявлення про навколишній світ, явища суспільного життя, взаємини між людьми. Вступаючи  у життя, малюки мають засвоїти багато правил, які склалися в суспільстві, і допомогти їм у цьому повинні ми - педагоги. Саме тому протягом 2016 – 2017 навчального року організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі здійснювалася відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямовувалася на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу.

У своїй роботі ДНЗ керується Конституцією України, Законами України “Про освіту“, “Про дошкільну освіту“, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, чинними нормативними актами в сфері освіти, а також програмами “Українське дошкілля “ та власним Статутом.

Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, а також надання кваліфікованої допомоги в корекції недоліків мовленнєвого розвитку дітей.

Позитивне вирішення проблеми цілісного та гармонійного розвитку зростаючої особистості, надання якісних освітніх послуг колектив працівників вбачає у створенні сприятливих умов для відкриття та освоєння вихованцями двох основних реалій – власного “Я” та навколишнього світу.

Роботу ДНЗ впродовж 2016-2017н.р. було спрямовано на вирішення поставлених завдань, а саме:

 

1. Продовження роботи над питанням вихованням громадянина – як одним з актуальних завдань дошкільної освіти .

2. Корекційна спрямованість як особливість навчально-виховного процесу дітей з особливими потребами.

3.Збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя  дошкільнят.

4.Основні напрямки роботи з дітьми з основ безпеки життєдіяльності в ході  літньої оздоровчої компанії.

 

У ДНЗ були створенні усі умови для результативної роботи колективу щодо виконання поставлених завдань, були визначенні чинники, які позитивно або негативно вплинули на навчально-виховний процес у ДНЗ.

У навчально-виховному процесі дошкільного закладу використовувалися такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність дітей, ігри, самостійна діяльність дітей, індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо. Вони організовуються фронтально, підгрупами,індивідуально, залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.

Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми, які планувалися переважно на першу половину дня. В окремих випадках допускалося проведення деяких занять у II пол. дня (це стосувалося занять з фізичної культури, образотворчої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку).

Організовуючи навчальну діяльність ми в нашому дошкільному закладі систематично використовували завдання експериментально-дослідницької діяльності, проблемно-пошукові ситуації та інші методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці. За  програмою «Впевнений старт» працювали вихователі груп короткотривалого перебування на базі СЗШ № 62 та при НВК ”Школа - гімназія  “Галицька “.

З огляду на те, що провідною у дошкільному закладі № 29 є ігрова діяльність, гра широко використовувалася у навчально-виховному процесі, як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організаційних формах.

Упродовж усього дня організовувалися різні види ігор з урахуванням віку дітей, їхніх ігрових інтересів, місця гри в режимі дня, місця проведення, змісту попередніх і наступних форм роботи, ступеня фізичного та інтелектуального навантаження на дітей.

Особлива увага в дошкільному закладі № 29 надавалася таким формам організації життєдіяльності дошкільника, як його самостійна діяльність та індивідуальна робота з ним.

Основним напрямком роботи з дітьми раннього віку (до 3 років) було забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного і фізичного розвитку. Особлива увага приділялася розвитку сенсорного виховання(вихователі Чучман Г.В. та Бень В.М.).

Актуальними у навчально-виховному процесі дошкільного закладу залишалися і такі традиційні напрямки, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості: фізичне, розумове, естетичне, моральне, трудове виховання.

Пріоритетним питанням у вихованні дітей усіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу залишалося фізичне виховання. Його успіх залежав від правильної організації режиму дня, рухового, санітарно-гігієнічного режимів, усіх форм роботи з дітьми та інших чинників (вихователь Бебешко Ю.В.).

Формування початкових математичних знань і вмінь було одним із важливих завдань розумового виховання дошкільників. Розвиток математично-логічного   мислення,  інтелектуальної  готовності до  навчання  у школі здійснювався під час проведення занять з використанням різноманітних математичних завдань, дидактичних ігор, вправ з аналізу, синтезу, класифікації, узагальнення, систематизації, а також у повсякденному житті ( Федорович Г.І. ).

Оволодіння рідною мовою і мовленням, як найголовнішим засобом пізнання і специфічно людським способом спілкування залишалося одним з першочергових завдань у роботі з дітьми у продовж навчального року (вихователі Н.Ворожбит та Чорній М.М.). Одним з важливих завдань залишалося виховання у дітей національної свідомості та національних почуттів прилученням до духовних надбань народу, (над цим завданням працювала вихователь Рогович Н.Д.).

   Протягом 2016-2017 н.р. педагогічний колектив ДНЗ брав активну участь у різноманітних освітніх, просвітницьких заходах, які проходили на міському та районному рівнях.

  На базі ДНЗ проведено методичне об’єднання для вихователів старших груп «День народження книжки» - підготувала вихователь старшої групи Федорович Г.І

 Педагоги ДНЗ брали активну участь у міських та обласних конкурсах, а саме:  

- у загальноміській профілактичній кампанії «Увага! Діти – на дорозі»(2016),

-у  ІІ-му міському конкурсі музичних мініатюр серед ДНЗ м. Львова  на тему: «Хочу жити у безпеці» та нагороджені грамотою за І місце (2016);

-у обласному фестивалю-конкурсі працівників освіти «Співоча освітянська родина»(2016) у номінації соло музичний керівник Возняк Л.І. ;

-у обласному фестивалі-конкурсі працівників освіти «З Різдвом у серці» (2017) та нагороджені грамотою за  ІІІ місце у номінації «Гурт колядників»;

-у обласному етапі Х Міжнародного конкурсу еколого - валеологічної спрямованості «Вода – джерело життя» та нагороджено грамотою за І місце у номінації «Життя в воді»;

-у загальноміському національно-патріотичному конкурсі серед колективів ДНЗ м. Львова «Це МОЯ земля» та нагороджено цінним подарунком за краще читання вірша «Мово, рідна» Некеруя Матвія (2017);

- у ХІ-му міському фестивалі веснянок, гаївок та великодніх розваг для дошкільнят та молодших школярів «Великоднє сонечко» нагороджені дипломом музичний керівник Возняк Л.І. та вихователь логопедичної групи Ворожбит Н.Г.

-у міському архітектурному  ЛЕГО фестивалі «Столиці світу» в рамках всеукраїнського фестивалю робототехніки та нагороджені дипломом.

   Педагоги ДНЗ широко у своїй роботі з дітьми використовують спостереження у природному, культурному, соціальному довкіллі, екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам’яток, визначних місць, музеїв міста, а саме:

- екскурсію у парк ім.. І.Франка, до пам’ятника І.Франку , в національний університет  ім.. І Франка провела вихователь логопедичної групи Ворожбит Н.Г.;

- екскурсію вулицею В.Стефаника до бібліотеки ім. В.Стефаника провела вихователь старшої групи Федорович Г.І.;

- екскурсію у картинну галерею ім. Возницького провела вихователь-методист Фігурська Н.В. та вихователь старшої групи Федорович Г.І.

 

 

      З нового навчального року  відповідно до вимог програми «Українське дош- кілля " в ДНЗ функціонують гуртки: вивчення іноземної мови, театралізованої діяльності, народознавства, інтегрованого навчання, ЛЕГО - конструювання, а також є обов'язковим проведення заняття з християнського  виховання. Велику увагу приділяється духовному вихованню.

Членами творчої групи ДНЗ підібрано і систематизовано матеріал з питань інтегрованого підходу до організації та керівництва самостійною діяльністю дітей, зібрано наочно-дидактичний матеріал згідно програм "Українське дошкілля " , а також проведено:

- «Емоційний комфорт – запорука успішної адаптації до умов дошкільного навчального  закладу» інтерактивна консультація-практикум для батьків за допомогою ЛЕГО конструктора  провела вихователь ясельної групи Чучман Г.В.

- екологічна стежина «Осінь до на завітала – дива свої показала». Виставку – конкурс робіт  з природнього матеріалу (вихователь групи компенсуючого типу Ворожбит М.Г.);

- «Хай звучить рідне слово». Зустріч  з письменниками Львівщини поетом Петренком Миколою Євгеновичем та письменником Зімбою Олександром.  ( вихователь старшої групи Федорович Г.І.);

- відкрите заняття «Доброта – це те, що може побачити сліпий і почути глухий» (вихователь групи компенсуючого типу Ворожбит М.Г.);

- панорама творчості «Щаслива родина – багата Україна». Писанковий сад(Вихователь – методист Фігурська Н.В.)

      Колектив цілеспрямовано працює над створенням умов для всебічного розвитку дітей, забезпечує належні санітарно-гігієнічні умови для організації життя і виховання дошкільнят.

   Підбиваючи підсумки навчально-виховного процесу в ДНЗ за минулий 2016-2017 навчальний рік,  можна стверджувати,  що  педагогічний  колектив  провів значну  роботу щодо вдосконалення навчально-виховного процесу.    

Відповідно до угод між ДНЗ, СЗШ №62 та НВК  школою-гімназією «Галицька» м. Львова від 01.10.2016 року на базі СЗШ №62 та НВК школи-гімназії «Галицька»  почали діяти групи короткотривалого перебування. Заняття відбувалися  відповідно до розкладу два рази на тиждень. Вихователями Халак Л.С., Цікало Л.В., Труш У.П.  складено календарне планування відповідно до програми «Українське дошкілля» та «Впевнений старт». Педагоги  використовували  навчальний матеріал та освітні технології з урахуванням індивідуальності кожної дитини, сприяли формуванню у дітей позитивної мотивації на навчальну діяльність, що направляє їх  на ефективне засвоєння системи знань з підготовки до школи. Останні результати показали, що рівень підготовки дітей до школи становив: 29дітей повністю готові, 6 дітей -частково готові, 2 дитини не готові.

   На базі ДНЗ функціонує дві групи компенсуючого типу. Вчителі - логопеди Н.Желєзнякова та М.Вітюк активно впроваджують логопедичну ритміку, яка є     обов'язковим компонентом корекційної  методики   з   подолання   заїкуватості,   а   також   застосовується   при   корекції загального недорозвинення мовлення, фонетико-фонематичних порушень мовлення, так як логоритміка - є одночасне виховання, лікування і навчання,що сприяє соціалізації особистості в суспільстві.

  Вихователями-логопедами були оформлені мовні куточки з логоритміки (як використовувати ігрові прийоми при тренуванні мовленнєвого дихання). Вихователями логопедичних груп підготовлено багато атрибутів для створення ігрових ситуацій під назвою "Чарівні речі ".

 

Потребами сьогодення продиктовано необхідність тісніше інтегрувати родинне і суспільне дошкільне виховання, зберегти пріоритет родинного виховання, активніше залучати родини до участі у навчально-вихованому процесі дошкільного закладу, психолого-педагогічної і медичної самоосвіти. З цією метою проводились батьківські збори, консультації, бесіди та дискусії, круглі столи, дні відкритих дверей, застосовувались засоби наочної пропаганди (інформаційні бюлетені, батьківські куточки, тематичні стенди, фотовиставки та інше). Батьки залучалися до проведення свят, розваг, екскурсій та інше. При виборі форм роботи дошкільного навчального закладу з родинами вихованців враховувались життєва компетенція, соціальний та освітній рівень батьків, батьківський досвід, віковий склад, домінуюча роль матері чи батька та інші фактори. Батьки виступали не як експерти чи спостерігачі роботи педагогів, а як їхні рівноправні партнери та союзники. Стосунки з ними будувалися на засадах відвертості, взаєморозуміння, гуманності.

Головним чинником в методичній роботі слугує педагогічна рада, яка визначає  алгоритм вирішення обраних напрямків, підбиває підсумки і розглядає пропозиції щодо поліпшення стану навчально-виховного процесу. Це стало можливим завдяки активній участі педагогів у реалізації нововведень і є яскравим показником їх професійного та особистісного саморозвитку.

Однією із провідних ідей методичної роботи є впровадження у практику інноваційних технологій, кращого педагогічного досвіду. Ознайомлення учасників педагогічних  інновації  із шляхами запровадження елементів програми передбачено через такі форми роботи як консультації, круглі столи, обговорення, банк ідей, звіти, добірку супроводжуючих дидактичних і методичних матеріалів. В подальшому, при опрацюванні даного напрямку діяльності буде звернена особлива увага  на змістовий і процесуальний компонент інновацій. Педагогічний колектив ДНЗ переконаний, що лише об’єктивний виважений підхід до справи допоможе досягнути бажаних результатів.

Про високу якість навчально-виховної роботи в ДНЗ свідчать результати тематичного та комплексного вивчення. Тричі на рік вихователі проводять “контрольні зрізи “ у формі запитань, дидактичних ігор, індивідуальних бесід, проблемних ситуацій з усіма дітьми. За результатами цієї роботи даються поради, рекомендації щодо підвищення рівня саморозвитку і самореалізації кожного вихованця. Моніторинг навченості дошкільників проведений у травні у всіх вікових групах показав досить високий рівень знань і умінь згідно програми. Систематичний планомірний аналіз рівня професійної майстерності педагогів впродовж року проводиться вихователем-методистом та завідувачем. Опрацювання результатів аналізу діяльності ДНЗ допомагає ширше відновити картину професійної майстерності при атестації педагогічних працівників. Співставлення традиційних та інноваційних підходів до аналітичної діяльності дає змогу реально оцінити стан справ, суттєво оновити функції контролю.

Аналізуючи роботу за минулий рік педагогічний колектив ДНЗ ставить перед собою нові важливі завдання щодо виховання і навчання підростаючого покоління.  Колектив дошкільного закладу розуміє, що тільки здорові діти, справжні особистості, виховані в національному дусі, будуть основою в нашій молодій державі Україні, що дитина як цінність має стати в контексті особистісної орієнтації як основної організаційно-методичної установки на модернізацію дошкільної освіти. Виховати особистість здорову, творчу, самостійну ініціативну, виховати дитину гідну свого призначення на землі, пам'ятаючи про те, що дитинство має бути радісним, забезпечити дітям цілісні інтегровані знання про природу, предметний світ, світ мистецтв, світ людей, світ власного «Я», розширити коло застосування педагогами поняття творча активність, створити умови сприятливі для розвитку креативності дошкільників, диференціювати близькі, проте відмінні поняття творчість та креативність. У такому напрямку буде працювати колектив ДНЗ протягом 2017-2018 навчального року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема:  Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої , оптимістично та патріотично налаштованої особистості урахуванням програм Українське дошкілля  “ та  “Впевнений старт.

 

 

 

 

                                Завдання  педагогічного  колективу

 

на 2017- 2018 навчальний рік.

 

 

1. Продовження роботи над питанням корекційної спрямованості як особливість навчально-виховного процесу дітей з особливими потребами.

 

  2. Виховання у дітей національної свідомості та патріотичних почуттів шляхом прилучення до духовних надбань народу.

     

  

3. Використання природного середовища і природніх умов для зміцнення здоров’я дітей під час літнього оздоровлення

 

    4. Основні напрямки роботи з дітьми з основ безпеки  

        життєдіяльності в ході  літньої оздоровчої компанії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Підвищення фахового рівня та загальної культури.

 

п/п 1

Заходи

Дата виконання

Відповідальні

1.

Самоосвіта педагогічних працівників

-  участь   у   районних,   міських   методичних
    об’єднаннях, семінарах.

-  скерування на курси підвищення кваліфікації
    вихователів, які атестуються.

-  передплата дошкільної літератури.

вересень

завідувач Л.Деркач

2.

Консультація :  Педагогічне спілкування як ефективний засіб впливу на формування особистості дошкільника « Українське довкілля» “

вересень

 Вихователь -         

  методист      

   Н.Фігурська

3.

Виставка літератури (та іншого роду матеріалів

з ознайомлення дошкільників з рідним містом.

 

Н. Ворожбит

4.

Педагогічні читання. "Творча спадщина філософа і поета Г.С. Сковороди ".

 

Н.Рогович

5.

Ознайомлення з новинками, методичними рекомендаціями  для  роботи  у   дошкільному закладі. Створення інформаційно-методичного банку педагога в методичному куточку, його сучасність та актуальність.

жовтень

 Вихователь -         

  методист      

    Н.Фігурська

6.

Консультація "Сучасні підходи до організації педагогічного процесу в дитячому закладі".

 

завідувач

        Л.Деркач

7.

Дискусія "Шляхи активізації творчого пошуку вихователя. Від творчого вихователя - до творчої дитини".

 

   Педагогічні                

   працівники

8.

Круглий стіл. Лідерство – риси активних або як і навіщо плекати лідерів змалку.

 

Вихователь -         

  методист      

    Н.Фігурська

9.

Анкетування вихователів з питань використання   ігрових ситуацій у вихованні культурно-гігієнічних навичок.

листопад

 Вихователь -         

  методист      

    Н.Фігурська

10.

Консультація " Методи  патріотичного виховання".

 

 Вихователь -         

  методист      

    Н.Фігурська

11.

Обговорення Конвенції про права дитини та інших документів, що захищають дитинство. Особисті права як основа     соціалізації, підготовка до дорослого життя.

грудень

педагогічні працівники  

12.

Диспут «Творча уява і фантазія у професійній діяльності вихователя»

 

 

 

педагогічні працівники

13.

Ділові ігри з вихователями"  Культура спілкування.  Підвищення  психологічної грамотності".

 

педагогічні працівники

14.

Педагогічні   читання:" Нація починається   з колиски.  Тема:  „Софія Русова про фізичний розвиток малюків".

січень

  Г.Мороз

15.

Інновації педагогів дошкільного закладу,їх доцільність, творче опрацювання та втілення в навчально-виховний процес колегами, згідно вимог програми.

 

 Вихователь -         

  методист      

    Н.Фігурська

16.

Курси   підвищення  кваліфікації вихователів,           

 які атестуються. 

лютий

  вихователі,згідно плану

17.

День   педагогічної   майстерності   вихователів "Підготовка вихователів до реалізації принципів педагогіки розуміння»

 

Вихователь -         

  методист        Н.Фігурська

18.

Звіт   про   проходження   курсів   підвищення кваліфікації.

березень

 Вих - методист            

     Н.Фігурська

19.

Вивчення  і узагальнення досвіду роботи вихователів, які атестуються; оформлення атестаційних матеріалів.

 

Л. Деркач

20.

Підготовка до проведення занять:

- Нехай любов зайде у кожний дім і назавжди оселиться у нім.

- Дерево міцне корінням, а людина -друзями.

квітень

Н.Ворожбит

Л.Халак

21.

Духовне та національне відродження в структурі виховної роботи педагогів дошкільного закладу. Концепція національного виховання крізь призму нової програми.

травень

 

    Л.Деркач.

22.

Діагностичне анкетування вихователів.

 

завідувач Л. Деркач

23.

Консультація   „Організація   роботи   в   літній оздоровчий період".

 

       завідувач                

       Л.Деркач.  

         

Контроль і керівництво освітнім процесом ДНЗ

 

№ п/п

Тема

Форма контролю

Мета контролю

Термін виконання

Група

Відпові­дальний

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

Підготовка до нового навчального року

 

 

 

Організація харчування та аналіз захворюваності

 

 

 

 

Стан ігрової діяльності дітей дошкільного віку відповідно до  програм ” Українське дошкілля“ та ”Впевнений старт “.

 

 

 

Організація роботи з питань

корекційної спрямованості

у встановленні особистості дитини

 

 

 

Робота з дітьми щодо формування культурно-гігієнічних навичок

 

 

 

 

Інтегрований підхід до проведення занять згідно програми’   Українське дошкілля   “

 

 

 

 

Системність і рівень проведення свят і розваг

 

 

 

 

Дотримання режиму дня з урахуванням  вимог програми

 

оглядово-оперативна

 

 

 

поточна

 

 

 

 

 

оглядово-оперативна

 

 

 

 

 

тематична

 

 

 

 

 

оглядово-оперативна

 

 

 

 

 

оглядово-оперативна

 

 

 

 

оглядово-оперативна

 

 

 

 

 

вибіркова

 

 

 

до наказу

 

 

 

 

   на вир.нараду

 

 

 

 

до наради при завідув.

 

 

 

 

 

довідка на педраду

 

 

 

 

до наради при зав.

 

 

 

 

інформація

до відома

 

 

 

 

 

до наради при завідув.

 

 

 

 

до наради при зав

     IX 

 

постійно    

 

 

   IV

 

 

      

   Х

 

    

   

ХІ

 

      

 

 

     I

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

постійно

всі

 

всі

 

 

Всі

  

 

Ст..

 

 

 

Сер.

 

 

 

 

Ст.

Сер.

 

 

всі

 

 

 

 

 

всі

 

 

 

 

 

всі

 

Завідувач

методист

 

 

 

   Завідувач

методист

ст..мед.сестра

 

 

 

 

 Завідувач

методист

 

 

 

Завідувач

методист

 

 

 

 

  Завідувач

методист

 

 

 

 

Завідувач

методист

 

 

 

 

  Завідувач

  методист 

 

 

 

 

 

Завідувач

методист

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

Форми роботи та роль вихователя під час організації вільної гри з ЛЕГО дітей в умовах ДНЗ і сім’ї.

 

 

 

Використання ЛЕГО-конструюванняв освітньому процесі з  дітьми старших груп.

 

 

Організація роботи з питань

 виховання національної свідомості та патріотичних почуттів через вивчення історії рідного міста.

 

Стан техніки безпеки у ДНЗ, попередження травматизму і нещасних випадків.

 

 

Аналіз готовності дітей старшої групи до навчання у школі

 

 

 

Аналіз організації та результативності освітньої діяльності відповідно до  програм “ Українське дошкілля“ та “ Впевнений старт“

оглядово-оперативна

 

 

 

 

оглядово-оперативна

 

 

 

 

тематична

 

 

 

 

оглядово-оперативна

 

 

 

вибіркова

 

 

 

 

комплексна

до відома

 

 

 

 

 

до наради при зав.

 

 

 

 

до педради

 

довідка

 

 

збори труд.колект.

 

 

 

до педради

 

 

 

 

 

до педради

 

 

постійно

   

 

 

 

 

  III

 

 

 

 

 

 II

 

 

 

 

 

     V

 

 

 

    

V

 

 

 

     

     

V

всі

 

 

 

 

 

логопед

групи

 

 

 

 

всі

 

 

 

 

всі

 

 

 

 

всі

 

 

 

 

всі

Завідувач

  методист 

 

 

 

 

Завідувач

  методист 

 

 

 

 

Завідувач

  методист 

 

 

Завідувач

  методист 

 

 

Завідувач

  методист 

Практ. психолог

 

 

Завідувач

Методист

  Практ. психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична робота

 

(Педагогічні ради)

 

 

п/п

Зміст роботи

 

Відповідальні

Примітки

 

І

1.Підсумки проведення літнього оздоровлення

2. Аналіз стану навчально-виховної роботи за 2016-2017н.р.

Аналіз стану харчування дітей.

VIII

 

Л.Деркач

 

довідка

 

 

3.  Обговорення та затвердження плану  роботи ДНЗ  на 2017 – 2018 н.р.

 

 

Л. Деркач

затвердження

 

 

 

4.Новий підхід до планування педагогічної діяльності у2017 – 18н.р.

Готовність педагогічного колективу до нового навчального року. ( програ -ми за якими будемо працювати, форми планування, розклад занять, графіки роботи, розподіл педагогічного навантаження.

 

 

 

 

Н.Фігурська

 

 

 

Л. Деркач

 

 

інформація

 

 

 

обговорення

 

 

інформація

ІІ

1.Дислалія – причини, прояви, шляхи подолання.

 

XI

 

Н.Рогович

 

 

доповідь

 

 

2.Формування морально-етичних категорій у дітей з вадами мовлення

 

 

 

М. Ворожбит

 

 

виступ

 

 

 

3. Різне

 

 

 

 

Л.Деркач

 

 

інформація

 

III

 

1. Аналіз  стану роботи з виховання національної свідомості та патріо -тичних почуттів  через вивчення історії рідного краю.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

II

 

Н.Фігурська

 

 

довідка

 

 

 

2. Основні принципи реалізації народознавчого аспекту в роботі з дітьми

 

 

 

 

Г.Чучман

 

виступ

 

 

 

3. Ознайомлення вихованців із звичаями та традиціями рідного краю.

 

4.Різне.( харчування, ведення ділової документації, техніка безпеки, безпека життєдіяльності)

 

 

 

 

 

М.Чорній

 

 

 

Л.Деркач

 

 

З досвіду роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інформація

 

 

 

IV

Позачергова. Обговорення атестаційних матеріалів педагогічних працівників, що атестуються.

ІІІ

 завідувач    Л.Деркач

 

обговорення

V

                           

1 . Результати впровадження в освітній процес ДНЗ  програми “Українське дошкілля “ та програми розвитку дітей ст. дошкільного віку “Впевнений старт” .

 

V

 

Н.Фігурська

 

Довідка

 

2.Умови успішної адаптації дошкільнят   до навчання в  школі.

 

 

 

 

     

 Л. Деркач

  Г.Мороз

 

 

 

 

довідка

 

 

 

 

3. Завдання     на     літній-оздоровчий період.   Обговорення  і  затверджен­ня плану роботи на літній період.

 

 

 

 

 

Л.Деркач   

 

дискусія

обговорення


         

№ п/п

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

 

1

Відкриті покази

Мандри дощових краплинок ( комплексне заняття з розвитку мовлення.)

 

XI

 

 

Л. Халак

2.

«Про доходи та витрати змалку кожен має знати» заняття з фінансової грамоти

 

ХІI

 

 

М.Чорній   

3.

„ Тепло долонь і розуму, і серця я Україні милій віддаю"заняття з патріотичного виховання

I

 

Н.Ворожбит

4.

 “Як Зима з Весною  сперичалися і у настроях змагалися “ відкрите заняття з розвитку мовлення.

II

 Чучман Г.В.

5.

«Промінчик сонячний ясний - провісник теплої весни» заняття для дітей раннього віку

 

III

  Г.Федорович

6.

«Екологічний експрес» квест для дітей логопедичної групи.

ІV

 

 

Ворожбит М.

7.

«Про що розповів музей образотворчого мистецтва» музейна педагогіка.

Y

 

Н.Рогович

 

                                                            Консультації

1.

Відійти від подвійних стандартів. Новий підхід до планування педагогічної діяльності

вересень

     Вихователь-   

       методист

      Н.Фігурська

 

 2.

Рефлексія –« щеплення» від професійного вигорання.

 

жовтень

     

  Н.Фігурська

3.

Психосоціальний портрет сучасного дошкільника

листопад

Практ. психолог

   Г.Мороз

4,

Едьютейнмент – спосіб мотивувати дітей до навчання.

грудень

Вихователь-методист

         Н.Фігурська

5.

Організація ігрової діяльності у світлі вимог програми ” Українське дошкілля“

січень

Вихователь-методист

         Н.Фігурська

6.

Самоменеджмент – ключ до успіху.

лютий

Завідувач Л.Деркач

7.

Конструктор ЛЕГО як допоміжний інструмент у процесі адаптації

березень

Г.Федорович

8.

Правова освіта дітей та батьків: системний підхід

квітень

Вихователь-методист

         Н.Фігурська

9.

До школи готуємо змалку.

травень

    Г.Мороз

10.

Організація життєдіяльності дошкільників під час літньо-оздоровчої компанії.

червень

Завідувач Л.Деркач

                      Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній

роботі міста та області.

 

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1

Опрацювання Типового положення про атестацію педкадрів.

Засідання атестаційної комісії

Вересень

Завідувач

ДНЗ № 29

2

Оформлення стенду з питань атестації педкадрів.

Жовтень

Н.Фігурська

чл. робочої групи

3

Видання наказу про організацію атестації у 2017– 2018 році.

Вересень

Завідувач

ДНЗ № 29

4

Розгляд питань про шляхи подальшого розвитку творчої ініціативи педкадрів, підвищення їхньої професійної майстерності, вдосконалення навчально-виховного процесу та атестації педкадрів – на засіданнях методичних об’єднань дошкільників.

Протягом

року

Робоча група,      керівники МОДНЗ

5

Уточнення списків педкадрів, які підлягають атестації, написання заяв на проходження атестації.

До 10-го

жовтня

Атестаційна  комісія

6

Вивчення роботи педагогів, які атестуються у поточному році.

Протягом року

Голова

атестаційної комісії

7

Проведення творчих звітів вихователів, які атестуються.

березень

Атестаційна  комісія

8

Проведення засідань педагогічних рад, виробничих нарад з розгляду атестаційних матеріалів.

Лютий-

Березень

Завідувач

ДНЗ № 29

9

Засідання атестаційних комісій.

Згідно графіка

Атестаційна  комісія

10

Проведення засідання ради дошкільного навчального закладу, (позачергової педагогічної ради та засідання батьківського комітету)щодо ознайомлення з атестаційними характеристиками педагогів, які атестуються, та визначення оцінки їхньої професійної діяльності, загальної культури, моральних якостей тощо.

березень

Атестаційна   комісія

11

Підбиття підсумків атестації вихователів за навчальний рік, узагальнення матеріалів наказом по дошкільному закладі.

До 1-го

квітня

Голова

атестаційної комісії секретар


Робота методичного кабінету

'

 

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Поповнити методичний куток методичною, науковою,енциклопедичною літературою, наочно-дидактичними посібниками згідно нових програм

 

Протягом року

 

Вихователь -

методист

       Н.Фігурська

2.

Розробка умов конкурсу „Знову  осінь в гості завітала".

вересень

завідувач

Л. Деркач

3.

Виставка-конкурс    „Свято осінньої казки".(вироби з природнього матеріалу).

 

педагоги ДНЗ

4.

Опрацювання методичних інформаційних листів з питань оновлення змісту дошкільної освіти.

 

Творча група

5.

Конкурс дитячого малюнка „Зернини квітів з зернами   любові,   нехай   на  всіх   планетах проростуть".

 

Вихователь -

методист

Н.Фігурська

6.

„Народ благословен та процвітає, коли своїх героїв памятає”  до Дня Покрови.

 

 

жовтень

Н.Рогович

7.

Систематизація матеріалу з питання інтегрованого підходу до організації  та керівництва самостійною діяльністю дітей.

 

Вихователь -

методист

Н.Фігурська

8.

Засідання школи  молодого вихователя  „Інформаційно-методичний лист щодо оформлення протоколів батьківських зборів”.

 

Вихователь -

методист

Н.Фігурська

9.

Закон „Про дошкільну освіту" про єдність у роботі батьків і педагогів.

 

Л. Деркач

10.

Проведення       конкурсу-виставки   робіт 

 „ Осіння галявина".(   з   залученням батьківської громадськості).

 

М. Ворожбит

11.

Організація  правильного  харчування  дітей раннього      віку(виставка      рекомендованої літератури).

листопад

завідувач медична сестра

12.

Особистість дитини: роз’яснення до освітньої лінії.

 

Вихователь -

методист

      Н.Фігурська

 

13.

Розробка питань для проведення анкетування серед батьків: „Втома – ворог небезпечний", Які ми, батьки?".

 

практичний психолог

14.

Підготовка,          обговорення          сценаріїв новорічних свят. Колективні перегляди.

грудень

Муз. керівник

15.

Зимові спортивні ігри та розваги. Сюрпризні моменти для новорічних свят.

 

Муз. керівник

16.

Підготовка матеріалів по темі: толерантність - цінність й поведінкова складова особистості.

січень

Вихователь -

методист               Н.Фігурська

17.

КВК „Використання      фольклору у роботі з дітьми".

 

пед. колектив

18.

Педагогічний ринг" Удосконалення форм і методів керування ігровою діяльністю дітей дошкільного віку".

лютий

Вихователь -

методист

Н.Фігурська

19.

Конкурс робототехніки «Столиці світу» на тему «Водний та підводний світ»

березень

Пед. колектив

20.

Педагогічна    вікторина з народознавства"    Чи    знаємо    ми українські звичаї та обряди."

 

М.Чорній

21.

Підготовка матеріалів для навчання дітей з питань особистої безпеки (тиждень безпеки дитини)

квітень

Вихователь -

методист

Н.Фігурська

22.

Організація святкових ранків до Дня матері “ Мамину любов хлібом не заміниш“.

 

Муз. керівник

23.

Тематичний   тиждень   „Дитина   в   колисці рідного краю „.

 

пед. колектив

24.

Виставка виробів дітей з художньої праці: „ Народні   іграшки",   „ Писанка   у   нашому житті".

 

М.Ворожбит

25.

Проведення „Тижня безпеки дитини". Конкурс-виставка дитячих робіт по темі: ”Безпека життєдіяльності”.

травень

завідувач Л.Деркач

26.

Підготовка випускного свята для дітей 6-го року життя.

 

  Муз. керівник

27.

Конкурс-виставка малюнків  дитячих робіт (до Дня захисту дітей ).

 

пед. колектив

         

ВИВЧЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

 

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Ознайомлення педагогів з новими напрацюваннями вихователів – методистів в світлі вимог  програми “ Українське дошкілля   та програми «Впевнений старт».

 

вересень

 

Завідувач

Методист

2.

Продовжити роботу над  темою : «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку”

 

З 01.09.2017

 

 

М. Ворожбит

 

 

3.

Розробка і ознайомлення з плануванням роботи з логіко-математичної діяльності з дітьми старших груп за новою  програмою «Впевнений старт».

 

листопад

 

Завідувач

Методист

Вихователі

 

4.

Ознайомлення педагогів з новими напрацюваннями вихователів, які атестуються.

 

січень

 

вихователі старших груп

 

5.

Засідання школи  молодих вихователів:

«Організація роботи  дітей з конструктором LEGO Education”.

 

грудень

лютий

 

методист

 

6.

Представлення матеріалів по темі: «Навчання через гру за допомогою цеглинок ЛЕГО.»

 

квітень

вихователі старших груп

 

 


Ранки, свята, розваги.

 

п/п

Зміст роботи                  

Дата

Відповідальні

1.

День знань. Розвага „Малюнок на асфальті".

вересень

вихователі ст. гр.

2.

Лялькова вистава Поважайте сфітлофор".

вересень

муз. керівник

3.

Свято  для  старших дошкільників „Осінній фестиваль".

жовтень

муз. керівник

4.

Вистава   „Пан   Коцький"(   театральна студія „Ляльки і люди").

жовтень

працівники театру

5.

Розвага „У світі казки ".

жовтень

М.Ворожбит

6.

Святкування Дня Української держави.

 

 

 

 

 «Народ благословен та процвітає »

листопад

Н. Рогович

7.

Розвага „Веселі   в   грі - уважні   на дорозі".

листопад

       Ю. Бебешко

8.

Осінь ніжною казкою заблукала в садах

листопад

Г.Чучман

9.

Свято осінньої казки ( молодша і старша група).

листопад

муз. керівник

10.

Новорічні ранки

грудень

муз. керівник

11.

„Миколай про тебе не забуде".

грудень

муз. керівник

12

«Українські фольклорні ігри – джерело відродження духовності»

грудень

муз. керівник

13

Участь у конкурсі різдвяних композицій „Збережемо  життя ялинці".

січень

вихователі ДНЗ

14.

"Будемо     зиму     проводжати,     весну зустрічати" - розвага.

лютий

Г.Чучман

15.

Родинне   свято   "Разом  ми велика родина і Україна для всіх нас єдина".

березень

  муз. керівник

16.

Ранок" Заплела в косиці весна зоряниці".

березень

  Г.Федорович

17.

Свято, розвага "Україну прославляти мають діти-козачата".

квітень

Н. Ворожбит

18.

Свято"   Вінок   калиновий   сплітаю   із звичаїв рідного краю".

квітень

Л.Халак

19.

Навчальна вистава" Азбука дорожнього

руху".

квітень

 Г.Чучман

20.

Родинне свято " Весна  з кульбабками танцює всім сонячний  привіт  дарує".

травень

муз. керівник

 

21.

До дня матері " Цвіт калинових пісень"

 

   травень

муз. керівник

 

22.

Музично - розважальне свято "Львів-місто моє"

    травень

      Н.Рогович

23.

Святковий ранок „До побачення, садок дитячий".

травень

        Г.Мороз


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ

ДИТЯЧОГО САДКА І ШКОЛИ.

 

№ п/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Протягом  року  проводити  цільові

прогулянки та екскурсії до школи.

- свято Першого дзвоника

- шкільна бібліотека

- спортивний зал

- кімната праці

- свято “Прощавай, Букварику”.

- День школяра в ДНЗ

протягом року

вихователі ДНЗ відповідальна

вихователь-методист

Н.Фігурська

2.

Обговорити, погодити та затвердити план наступності співпраці між ДНЗ та СЗШ №62.

вересень

Завідувач

Директор

3.

Організувати перехресне взаємовідвідування занять та уроків з різних розділів програми.

Протягом року

Вих. - методист

4.

Провести зі старшими дошкільниками цикл занять на тему: „ Я піду до школи".

Протягом року

Вихователі

5.

Ознайомити дітей з правилами поведінки школярів.

Протягом року

Вихователі

 6.

Створити умови для розвитку творчої гри „Які ми - майбутні школярі".

Протягом року

Вихователі

7.

Провести тестування дітей щодо готовності до навчання в школі.

Травень 2018 р.

Психолог

8

Відвідування виховних заходів у 1-х класах дітьми старших груп. Організація спільних виставок дитячих робіт з ручної праці, спільних екскурсій.

Протягом року

Вихователі старших груп

Вчителі поч. класів


Погоджую                                                                                     Затверджую

Директор СЗШ № 62                                                                    Завідувач ДНЗ № 29

М. Марциняк                                                                                Л.С. Деркач

 

 

Заходи

щодо здійснення спільної роботи ДНЗ № 29

 та СЗШ№ 62

на 2017 – 2018 н.р

№ п/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Протягом  року  проводити  цільові

прогулянки та екскурсії до школи.

- свято Першого дзвоника

- шкільна бібліотека

- спортивний зал

- свято “Прощавай, Букварику”.

- День школяра в ДНЗ

протягом року

вихователі ДНЗ відповідальна

вихователь-методист

Н.Фігурська

2.

Обговорити, погодити та затвердити план наступності співпраці між ДНЗ та СЗШ №62.

вересень

Завідувач

Директор

3.

Організувати перехресне взаємовідвідування занять та уроків з різних розділів програми.

Протягом року

Вих. - методист

4.

Провести зі старшими дошкільниками цикл занять на тему: „ Я піду до школи".

Протягом року

Вихователі

5.

Ознайомити дітей з правилами поведінки школярів.

Протягом року

Вихователі

 6.

Створити умови для розвитку творчої гри „Ми - школярі".

Протягом року

Вихователі

7.

Провести тестування дітей щодо готовності до навчання в школі.

Травень 2018 р.

Психолог

8

Відвідування виховних заходів у 1-х класах дітьми старших груп. Організація спільних виставок дитячих робіт з ручної праці, спільних екскурсій.

Протягом року

Вихователі старших груп

Вчителі поч. класів

ВЗАЄМОДІЯ  ДНЗ  З  СІМ'ЄЮ  ТА  ГРОМАДСКІСТЮ

№ п/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1.

Оформити куточки для батьків до нового навчального року.

До 01.09.      2017р.

Вихователі

 

2.

Загальні батьківські збори:

1.Дитячий садок і сім’я-єдиний простір дитинства.

2. Завдання роботи ДНЗ на 2017 - 2018 н.р. Вибори батьківського комітету.

3. Спільна робота педагогів, дітей та батьків: тематична виставка „ Творимо разом прекрасне".

 

 

Жовтень

2017р.

Завідувач

методист

вихователі

3.

1. Особливі діти в сучасному світі. Проблеми  виховання

2.Підсумок роботи за 2017 – 2018 н. р. Звіт батьківського комітету про пророблену роботу.

3. Музична програма « Весела абетка».

Травень 2018р.

Вихователь -  методист

 

Завідувач

Муз керівники

 

4

Групові батьківські збори:

1.      Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу.

2.Відкриваємо горизонти життя разом.

3.Різновікова група: вимушена необхідність чи перевага.

4. Мистецтво жити разом.

 

 

Жовтень

 

Жовтень

 

Жовтень

 

жовтень

 Ясельна

 

молодша

 

 середня

 

старша

5

1.      Граючись  - навчаємось. Індивідуальна неповторність дитини

2.Материнська мова та інтелект дитини. Розвиток мовлення дітей раннього віку.

Криза трьох років

3. Шляхи різні – мета одна, здорова дитина.

 

4.На порозі школи. Співпраця з батьками .

Травень

 

Травень

 

 

Травень

 

 

травень

Ясельна

 

Молодша

 

 

середня

 

 

старша

 

 

6

 

Розпочати роботу в міні – проекті «Дитина в образотворчій діяльності».

 

протягом року

Завідувач

7

Консультації для батьків на тему: «Родинні традиції: дерево життя»

протягом року

Вихователі

8.

Залучити дітей та батьків до участі у тижні

“ Прочитай дитині казку “.

вересень

вихователі

9

Провести конференцію на тему:

1. Мовленнєвий портрет п”ятирічної дитини.

2. Неслухняна дитина: покарати чи зрозуміти та виховувати?.

 

Жовтень

Завідувач

Методист

10

Поповнювати інформаційні куточки для батьків цікавими новинками щодо виховання дітей

протягом року

Вихователі

11

Розвага” День Святого Миколая серця добром зігріває “.

Грудень

Муз. кер.   Вихователі

12

Різдвяні  свята: «Хай зірка наша ясно сяє, всім добру звістку сповіщає»

Січень

Муз. кер.   Вихователі

13

Консультація на тему: «Агресивність дитини – результат виховання чи спадковість».

Січень

Практичний  психолог

14

Розпочати вести альбом кращого досвіду родинного виховання. « Щаслива родина».

протягом року

Методист

Вихователі

15

День відкритих дверей. «Добро творімо нині на благо Україні»

 

 

 

 

 

Березень

вихователі

16

Конкурс  стрілецької  пісні.

 

 

Квітень

вихователі

17

Т. Г. Шевченко - співець українського народу.

Березень

муз. кер. вихователі

18

Свято Матері.  Виставка дитячих робіт  до дня Матері.

З любов’ю до рідного міста ( конкурс віршів)

Організація Дня школяра в ДНЗ

Травень

муз. кер.        вихователі

19

Консультація «Школяр за статусом, дошкільник за психологічним віком».

Квітень

Практичний психолог

 

20

Міжнародний день захисту дітей «Стрічаймо разом літо цікаве й розмаїте»

-    виставка малюнків дітей;

-    спортивно-музичне дозвілля;

-    оформити по групах  батьківські куточки по БЖД.

-    проведення олімпійського дня в ДНЗ

Червень

муз. кер.

вихователі

 

21

Інформація про організацію літнього відпочинку дітей.

 

Червень

вихователі

22

Дні Здоров'я.

- Спритні, вправні дошкільнята – справжні юні козачата

- Гартуємо дух та тіло! Сучасні підходи до фізичного виховання  та оздоровлення дошкільнят у ДНЗ та сім’ї

 

І раз в місяць

вихователі

23

 Свято Івана Купала „ Пливе наш човен чарівний в країну доброти і мрій". Екологічне дозвілля

 

Липень

вихователі

24

Народне свято „Яблуневий Спас".

Серпень

муз. кер. вихователі

25

Літературне дозвілля „ Зі святом ,рідна Україно! Ти для нас одна - єдина" (до Дня Незалежності).

 

Околицями рідного міста ( інтегроване заняття з екологічного туризму для старших дошкільників)

Серпень

муз. кер. вихователі


Медична робота

 

№ п/п

Найменування заходів

Термін  виконання

 

Відповідальний  за виконання

Виконання

І. Організаційні заходи

1.

Провести поглиблений огляд дітей і про результати доповісти на педраді.

IV-V

зав. дит. від.

зав. ДНЗ медпрацівники.

 

2.

Проводити  аналіз захворюваності, доповісти на педраді.

1 раз на квартал

лікар

 

3.

Проводити   аналіз  раціонального харчування дітей.

1 раз на місяць

лікар

 

4.

На   виробничій   нараді   доповісти   про підсумки літньої оздоровчої компанії

 

лікар

 

II. Лікувально-профілактична робота

1.

Проводити огляд дітей з антропометрією, оцінкою  фізичного   і  психічного розвитку.

І раз на квартал

лікар

м/с

 

2.

Проводити лікувально-оздоровчі заходи з  дітьми,  які  перебувають      на диспансерному обліку.

протягом року

лікар

м/с

 

3.

Згідно  з   планом   медичного закладу проводити обстеження  дітей  і   персоналу на гельмінти, проводити   своєчасне обстеження контактних і їх лікування.

Весна, осінь

лікар

м/с

 

4.

Згідно    з планом  проводити    дітям профілактичні щеплення.

протягом року

лікар

м/с

 

5.

Один    раз    на   рік    проводити   дітям туберкулінову пробу. Дітей, які мають позитивний  результат,   скеровувати   на консультацію в тубдиспансер.

протягом року

лікар

м/с

 

6.

Щороку        проводити        поглиблений медогляд    дітей    з    участю    вузьких спеціалістів.

ІІІ

   зав. ДНЗ

     лікар

      м/с

 

7.

Проводити санацію ротової порожнини у дітей.

протягом року

   лікар

     м/с

 

8.

Слідкувати за виконанням режиму дня у групах.

протягом року

    лікар

     м/с

 

9.

Проводити   контроль   за   повітряним   і температурним режимом в дитсадку.

протягом року

     м/с

 

10.

Контролювати    якість    проведення загартовуючи процедур.

протягом року

      м/с

 

 

 

III. Протиепідемічні заходи

1.

Систематично  проводити контроль щодо причини  відсутності  дітей.

протягом року

        м/с

    вихователі

 

2.

Слідкувати   за   виконанням    протиепідемічного режиму у групах.

протягом року

         м/с

 

3.

Здійснювати   контроль   за   виконанням санітарно-гігієнічного режиму в групах, харчовому блоці, коморі, пральні.

протягом року

         м/с

 

4.

Контролювати   доставку   продуктів,   їх зберігання, строки реалізації.

протягом року

    лікар

      м/с

 

5.

Слідкувати за своєчасним виявленням  дітей з підозрою на інфекційні захворювання.

протягом року

    лікар

      м/с

 

6.

Проводити   протиепідемічні   заходи   у випадках занесення інфекцій, слідкувати за   строками   карантину   в   групах, де виявлено  випадки  інфекційних захворювань.

протягом року

     лікар 

       м/с

   вихователі

 

 

IV. Заходи з профілактики шлунково-кишкових захворювань

 

1.

Під    час    ранкового    прийому    дітей проводити     опитування     батьків     на наявність     у     дитини     диспепсичних порушень.

протягом року

     лікар

       м/с

   вихователі

 

2.

Проводити  спостереження за дітьми, які перехворіли кишковими захворюваннями.

протягом року

лікар

м/с

 

3.

Контролювати  якість  проведення вологого прибирання   у групах   і застосування дезинфікуючих засобів.

протягом року

лікар

м/с

 

4.

Слідкувати     за     правильним     миттям посуду проточним методом, вживанням знежирюючи    засобів,    пропалюванням столових приборів.

протягом року

лікар

м/с

 

5.

Проводити облік дітей, які перехворіли інфекційним гепатитом.

 

 

 

V. Заходи з паразитології

1.

Провести  обстеження  дітей  і співробітників  на гельмінтоз згідно   з планом медичного зхакладу.

1 раз на рік

лікар

м/с

 

2.

Провести дегельмінтизацію інвазованих дітей і співробітників   та своєчасне контрольне обстеження.

при виявленні

м/с

 

3.

Виявити істинні вогнища гельмінтозів і передати їх дільничним педіатрам.

при виявленні

м/с

 

4.

У  вогнищах  аскаридозу  провести профілактичну  дегельмінтизацію контактних членів сім'ї.

при виявленні

м/с

 

5.

Провести  заняття  з  працівниками харчоблоку з приводу обробки овочів, фруктів, які вживають у їжу в сирому вигляді.

IV

лікар

 

6.

Провести  заняття  з  мед.персоналом і батьками з епідеміології, клініки,  діагностики,      лікування  і профілактики гельмінтів.

весною восени

лікар

 

7.

Діти,  які  вперше  поступають  у  ДНЗ здають 3-кратно аналіз на ентеробіоз, 1 раз кал на я/г. Діти, які повертаються у ДНЗ після одного місяця канікул, здають 1-кратно аналіз на ентеробіоз, 1 раз кал на я/г.

постійно

зав. ДНЗ

м/с, вихователі

 

8.

3   батьками   і  персоналом  провести заняття з профілактики ентеробіозу.

III

лікар

м/с

 

9.

 

Здійснювати облік проведеної роботи у  спеціальних   журналах   за   відповідною формою.

Протягом          року

лікар

м/с

 

10.

Проводити цілеспрямовані  перевірки виконання  заходів  по  боротьбі  з ентеробіозом   у  ДНЗ,   звертаючи особливу увагу на виховання гігієнічних навичок у дітей.

згідно з

графіком

СЕС

працівники

СЕС

медпрацівники

 

І

11.

Діти,  які  перехворіли кишковими інфекціями, обстежуются   на   я/г, ентеробіоз, найпростіші.

1 раз на рік

лікар

м/с

 

12.

Забезпечувати    дотримання    санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ:

-  вологе прибирання;

-  прибирання за допомогою порохотяга;

-  заправлення   постелі  за  відсутності дітей;

-  своєчасна заміна постільної білизни,рушників і спецодягу;

прасування постільної  білизни інвазованих  дітей щодня після сну;

-  зміна трусів після сну і правильне їх зберігання; використання        спецодягу        за призначенням;

-  проведення обробки кип'ятком унітазів.

постійно

Помічник вихователя    медпрацівники

 

 

VI. Санітарно-освітня робота

1. Організаційні питання

1.

Випустити 2 стінгазети на теми:

а)   грип і його профілактика;

б)      профілактика    кишково-шлункових захворювань.

протягом року

лікар

м/с

 

2.

Організувати  виступи   лікарів-спеціалістів на теми:

а)   профілактика дитячого травматизму;

б)   профілактика короткозорості;

в)  ангіни   у  дітей,ускладнення,
профілактика.

протягом року

лікар

м/с

 

II. Робота з батьками

1.

Систематично     проводити     бесіди     з батьками під час прийому дітей.

протягом року

        лікар

          м/с

 

2

3 батьками дітей, які вперше поступають в ДНЗ, проводити сан інструктаж.

протягом року

         лікар

           м/с

 

3

На   батьківських   зборах   організувати виступи з лекціями:

а)   дифтерія, значення проф.щеплень;

б)   профілактика інфекційного гепатиту в дітей;

в)     туберкульоз легше попередити,  ніж вилікувати.

протягом року

лікар

м/с

 

4.

Проінформувати батьків про результати поглибленого огляду дітей.

протягом року

лікар

м/с

 

ІІІ Робота з обслуговуючим персоналом

1.

Проводити   заняття   з   обслуговуючим персоналом за програмою санмінімуму.

протягом року

лікар

м/с

 

2.

Забезпечити   проходження   сан. інструктажу  всіх працівників, які вперше поступають на роботу в ДНЗ.

протягом року

лікар

м/с

 

3.

3 вихователями ДНЗ провести бесіди на теми:

а) фізичне виховання, загартовування
дітей;

б)    дитяча нервозність, причини, шляхи профілактики.

протягом року

лікар

м/с

 

                         

      Адміністративно - господарська робота.

п/п

Зміст роботи

 

виконання

Відповідальні

 

1.

Систематично    перевіряти    виконання обов'язків обслуговуючого персоналу.

щомісячно

завідувач завгосп

2-

Проводити     щорічно     згідно     вимог чинного     законодавства    тарифікацію педагогічних кадрів.

постійно

завідувач Л. Деркач

3.

Підготувати     до     інвентаризації     та списання м’який та твердий інвентар.

До 01.12. 2017р.

І. Луковська

Л.Макар

4.

Перевірити      готовність      печей      до опалювального періоду, утеплити вікна, двері до зимового періоду.

до початку опалюваль­ного періоду

завгосп робочий

5.

Підготувати заявку на ремонтні роботи, придбання      м’якого     та     твердого інвентар’я, меблів, дитячих стільчиків на 2018 р.

ДО

01.11.2017 р.

завгосп кастелянша      .

6.

Придбати іграшки, наочні посібники та спортивний інвентар.

протягом року

завідувач Л. Деркач

7.

Забезпечити     своєчасну      батьківську плату     за     перебування      дітей      у дошкільному закладі.

протягом року

педагогічний колектив

8.

Скласти кошторис на проведення ремонтних робіт  кухонного приміщення , кладови завгоспа , кладови для зберігання мякого інвентаря,під”їзду, фасаду, реконструкцію дитячих майданчиків.

до 01.01.2018р.

завідувач ДНЗ

спільно з

інженерною

групою

9.

Забезпечити дитячі майданчики новими малими   спорудами,   піском   для   ігор, забезпечити пісочниці покришками (при наявності грошей).

до       01.06 2018р.

 

завідувач

завгосп

 

10.

Вести   строгий   контроль   по   економії паливно-енергетичних ресурсів.

постійно

завгосп

 

  11.

Добиватись    від   кожного    працівника чіткого виконання посадових інструкцій.

постійно

завідувач завгосп


Охорона праці, безпека життєдіяльності.

 

п/п

Зміст роботи

Дата виконання

Відповідальні

1.

Перевірка     дотримання     Інструкції     з охорони життя дітей.

вересень

завідувач Л. Деркач

2.

Провести Інструкцію з техніки безпеки до нового навчального року.

вересень

завідувач Л. Деркач

3.

Ознайомлення з посадовими обов'язками працівників всіх категорій.

жовтень

завідувач Л. Деркач

4.

Розробити інструкцію по експлуатації електроприладів.

жовтень

завідувач Л. Деркач

5.

Провести навчання з евакуації на випадок пожежі.

жовтень

завідувач Л. Деркач

6.

Практичні    заняття.     Надання    першої медичної     допомоги     при     нещасних випадках.

жовтень

 

завідувач           Л. Деркач

7.

Звіт адміністрації про виконання угоди з ПК у частині:” Охорона праці”.

листопад

Л. Деркач Н. Ворожбит

8.

Перевірка    роботи    електроприладів    та дотримання ТБ під час їх експлуатації .

листопад

завідувач Л. Деркач

9.

Перевірка дотримання вимог щодо роздачі їжі та зберігання миючих засобів.

грудень

завідувач Л. Деркач

10.

Виконання інструкції з охорони життя і здоров'я дітей.

січень

завідувач Л. Деркач

11.

Провести Інструкцію з техніки безпеки з приводу святкування новорічно-різдвяних свят.

січень

завідувач Л. Деркач

12.

Практичні   заняття.   „Дії   персоналу   на момент,      коли     трапився     нещасний випадок".

лютий

завідувач Л. Деркач

13.

Розробка орієнтовної тематики навчання дітей з питань особистої безпеки і безпеки оточуючих у ДНЗ.

березень

педагогічні

працівники

ДНЗ

14.

Написання планів та розробка занять до проведення „ Тижня безпеки дитини".

квітень

педагогічні

працівники

ДНЗ

15.

Виконання Інструкції з охорони життя і здоров'я   дітей. Проведення  інструктажу   до  літньо - оздоровчої компанії.

травень

завідувач Л. Деркач


ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

п/п

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку в дошкільному навчальному закладі.

2.   Інформація про готовність до нового навчаль­ного року.

3.   Звіт про стан проведення літньо - оздоровчої компанії.

4.     Технічний  стан  будівлі, спортивного обладнання на майданчиках та приміщеннях.

 

 

IX

Завідувач

Завгосп

Завідувач

Ст. м. с.

Завгосп

 

2.

1.        Виконання      інструкції     з
охорони життя і здоров'я дітей.

2.     Аналіз захворюваності дітей за 2016 – 2017 навч. рік .

3. Аналіз харчування, виконання норм.  Батьківська плата.

4.   Графік затвердження відпусток.

ХI

Завідувач

 

Ст. м. с.

 

Завідувач Голова профспілки

 

 

3.

1.    Дотримання техніки безпеки і
пожежної     безпеки     під     час
проведення різноманітних свят.

2.    Інформація   з боку  медичного персоналу про якість прибирання приміщень.

3.   Трудова дисципліна. Виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

III

Завідувач

 

    

      Ст. м. с.

 

Завідувач

 

4.

1. Звіт керівника ДНЗ про роботу в 2017-2018 н. р.

2.   Підготовка до літньо – оздо- ровчої компанії

3.   Безпека життєдіяльності дітей в
літній    період.     Інструктаж    з
охорони життя і здоров'я дітей

4.  Виконання норм продуктів харчування.   Різне.

V

Завідувач Завідувач

 

Завідувач

 

Завідувач

і


Наради при завідувачу ДНЗ

 

№ п/п

Зміст роботи

дата

виконання

Відповідальні

1.

 

-  Тарифікація вихователів.

-  Про організацію харчування дітей.

-  Про підсумки оздоровчого періоду.

-  За якими програмами працюємо.

вересень

завідувач Л. Деркач

2.

 

-     Про    відзначення   Дня    працівника
освіти.

-    Підготовка  ДНЗ   до   опалювального
сезону.

-  Про використання енергоносіїв.

-  Атестація вихователів.

жовтень

завідувач Л. Деркач

 

3.

-    Про   стан   проходження   медичних
оглядів працівниками ДНЗ.

-  Техніка безпеки та охорона праці.

-  Про стан батьківської плати.

-  Санітарний стан приміщень.

листопад

 

завідувач

Л. Деркач

4.

 -  Графіки відпусток.

-  Підготовка до Новорічних свят.

-  Про використання енергоносіїв.

 

грудень

завідувач Л. Деркач

 

5.

-    Виконання  плану роботи за перше
півріччя.

-  Про стан захворюваності дітей.

-  Робота з батьками з проблем правового виховання

-  Виконання норм продуктів харчування за  1 півріччя.

січень

завідувач Л. Деркач

 

6.

- Підготовка    до    проведення Тижня протипожежної безпеки  

 - Про     стан    роботи    з     атестації    вихователів.

-  Підготовка вихователів до занять.

-  Підготовка    до    проведення    Дня
   здоров'я.

-    Про дотримання правил поведінки під час прийому їжі.

лютий

завідувач Л. Деркач

7.

-      Про    підготовку    до    проведення
 атестації.

-    Стан індивідуальної роботи з дітьми
компенсуючого типу.

-    Про   виконання  заходів   з   охорони
праці.

-    Фізичне виховання

березень

завідувач Л. Деркач

8.

-   Підготовка до ТБД.

-   Про виконання розпоряджень ВО.

-      Про    підготовку    до    святкування
Великодніх свят.

-     Стан  харчування  дітей.   Виконання
норм продуктів за  квартал.

квітень

завідувач Л. Деркач

9

-Підготовка до проведення Тижня правової освіти.

- Підготовка до свята Дня Матері.

- Про      організацію      роботи      по оздоровленню дітей.

-     Про дотримання інструкції з техніки безпеки та охорони праці.

Про підготовку до свята «Прощавай садок дитячий».

травень

завідувач Л. Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар – практикум

 

 

 Тема:  Проблеми правового виховання дошкільників

 

          

 

      Мета: детально розглянути  Декларацію прав дитини та Конвенцію 

                  ООН про права дитини. Розкрити передумови прийняття цих 

                  документів, показати їх роль та значення в захисті дітей. 

                  Сприяти формуванню правової позиції педагогів щодо

                  проблем захисту прав дітей, бажанню активно діяти задля   

                  реалізації прав дітей.

 

 

    Підготовча робота

       

        1. Вивчення положення Декларації прав дитини та Конвенції

           ООН про права дитини.

 

        2. Опрацювання державних правових документів.

 

                 3. Робота з періодикою, пошук і аналіз матеріалів щодо  

                    порушення і захисту прав дітей.

                 4. Написання конспектів занять по правовому вихованню 

                     дошкільників ( вихователі середніх та старших груп).

                 5. Виготовлення дидактичних ігор, роздаткового матеріалу  

                     для роботи  з дітьми  з проблем  правового виховання.

                 6. Проведення з педагогами рольових ігор, “мозгового  

                     штурму “.

                 7. Вивчення самопочуття дитини в родині, соціально- 

                    педагогічні умови родинного виховання, ставлення батьків

                    до своєї дитини.   

 

Положення

про порядок набору, обліку та забезпечення  прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти  м. Львова

 

1. Загальні  положення

1.1.Загальнаміська електронна реєстрація дітей до вступу у заклади дошкільної освіти (групи) (далі – ЗДО) для дітей із загальним розвитком та особливими потребами, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова здійснюється з метою:

1.1.1. Спрощення процедури обліку дітей до зарахування у ЗДО.

1.1.2. Забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

1.1.3. Забезпечення доступу до інформації про ЗДО, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова.

1.1.4. Запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей до ЗДО .

1.1.5. Здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ЗДО.

 

1.2. Положення про порядок набору, обліку дітей та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова (далі Положення) розроблено із врахуванням вимог чинного законодавства та  визначає послідовність набору дітей з подальшим обліком у ЗДО м. Львова.

1.3. Положення є обов’язковим для всіх ЗДО, які перебувають у комунальній власності м. Львова.

1.4. Дія Положення не поширюється на ЗДО, які перебувають у відомчій чи приватній власності.

1.5. У ДНЗ з групами загального розвитку діти зараховуються на підставі:

1.5.1. Наявності  електронної заявки  дитини в системі реєстрації дітей до ЗДО   м. Львова.

1.5.2. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.5.3. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ЗДО.

1.5.4. Копії свідоцтва про народження дитини.

1.6.    У ЗДО  компенсуючого типу діти зараховуються на підставі:

1.6.1. Наявності  електронної заявки  дитини в системі реєстрації дітей до ЗДО м. Львова.

1.6.2. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.6.2. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад компенсуючого типу.

1.6.3. Копії свідоцтва про народження дитини.

1.6.4. Висновку психолого-медико-педагогічної консультації управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради (ПМПК) або територіального лікувального профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних ЗДО).

1.6.5. Скерування районного відділу освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради.

 

1.7. Перевага при зарахуванні дітей дошкільного віку в ЗДО надається дітям, які проживають у м.Львові, а також, на адміністративно-територіальних землях, які межують із землями Львівської міської ради ( м.Винники, смт.Брюховичі, смт.Рудно) відповідно до ухвали сесії ЛМР від 18.06.2009 р.   № 2711 «Про встановлення територіальних меж між землями Львівської міської ради, у тому числі м.Львова та землями адміністративно-територіальних утворень, які межують із землями Львівської міської ради».

 

1.8. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.8.1. Електронна база даних дітей до вступу та обліку у ЗДО (далі електронна база даних) - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про ЗДО та дітей, які відвідують чи планують відвідувати ці ЗДО та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу.

1.8.2.Володілець електронної бази даних – управління освіти  департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

1.8.3. Консультант – особа, уповноважена управлінням освіти ДГП ЛМР, яка має право консультувати, роз’яснювати заявникам, а також контактувати з адміністратором системи для внесення відповідних змін при необхідності.

1.8.4.Адміністратор – особа,  уповноважена ЛКП МЦІТ,  яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до бази даних електронної реєстрації, надання інформації на підставі письмових чи електронних звернень батьків або осіб, які їх заміняють, окрім, зміни дати реєстрації електронної заявки, відповідно до угоди про співпрацю з володільцем єдиної комп’ютерної бази даних.

1.8.5..Заявник – особа, що вносить дані дитини до електронної бази та несе персональну відповідальність за надану інформацію.

 

II.  Порядок набору та обліку дітей у ЗДО комунальної власності м. Львова

2.1. Набір дітей до ЗДО здійснює його керівник, відповідно до списків сформованих електронною базою даних відповідно до Правил електронної реєстрації заявок на зарахування дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова.

2.2. Першочергово зараховуються діти пільгових категорій (20%). У черзі електронної реєстрації існує фіксована квота для пільгової категорії, а саме: перші 20% від фактичної  наповнюваності відповідної вікової групи розраховані для даної категорії дітей.

 

2.3. До пільгової категорії відносяться:

2.3.1. Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ЗДО.

2.3.2. Діти батьків – інвалідів I групи.

2.3.3. Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф.

2.3.4. Діти військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО.

2.3.5. Діти військовослужбовців Служби безпеки України.

2.3.6.  Діти військовослужбовців військової прокуратури.

2.3.7. Діти внутрішньо переміщених.

2.3.8. Діти, які перебувають під опікою.

 

2.4.У разі надання неправдивої інформації батьками або особами, які їх заміняють, а саме: дата народження, серія та № свідоцтва про народження, пільгова категорія – дитина не буде зарахована до закладу. Якщо батьки виявили помилки у електронній заявці дитини, необхідно звернутися до 10 травня року зарахування дитини до закладу дошкільної освіти, до адміністратора реєстрації з метою їх виправлення.

 

2.5. Електронне зарахування дітей 2 – 6 -ти років здійснюється 1 червня, а прийом до ДНЗ упродовж червня-серпня.

 

2.6. Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар’єром за адресою: http://edu.smart.lviv.ua/ .

 

2.7. Електронний перевід дітей по групах проводиться 1 вересня, враховуючи корекції, які керівник ЗДО заявляє з 10 до 15 серпня (формування груп компенсуючого типу, інклюзивних). Діти старших груп залишаються на повторний курс лише за заявою батьків.

 

2.8. Дані про формування мережі груп подаються завідувачем ЗДО до 1 вересня за рік до відкриття групи.

 

2.9. Впродовж усього періоду перебування у ЗДО інформація про дитину зберігається в електронній базі даних.

 

III. Контроль за порядком набору до закладів дошкільної освіти.

 

3.1. За комплектацією груп дітьми відповідає персонально керівник ЗДО.

3.2. Контроль за дотриманням порядку набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до ЗДО м. Львова здійснює управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

 

IV. Забезпечення доступу до електронної бази даних

4.1. Доступ до всіх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише адміністратор та володілець електронної бази даних, які використовують персональні дані виключно у межах виконання своїх повноважень та договору. Адміністратор несе відповідальність за внесення, зміни, збереження та захист персональних даних заявника.

4.2. Доступ до електронної бази даних здійснюється через офіційний веб-портал мережі ЗДО Львівської міської ради http://edu.smart.lviv.ua/. Усі персональні дані заявників є закриті від публічного доступу.

 

 

Правила

про порядок набору, обліку та забезпечення  прозорості у зарахуванні дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова

 

 

1. Електронна реєстрація заявки на зарахування дитини у заклад дошкільної освіти передбачає внесення інформації про дитину до загальноміської електронної бази даних.

2.  Електронна реєстрація є обов’язковою для того, щоб дитина могла бути зарахована до ЗДО. Вона здійснюється шляхом заповнення спеціальної електронної форми за адресою: http://edu.smart.lviv.ua/ 

3. Якщо батьки або особи, що їх заміняють, не в змозі самостійно заповнити електронну форму, то вони можуть звернутися за допомогою у територіальний Центр надання адміністративних послуг м.Львова .

4. При реєстрації заявці надається індивідуальний номер та фіксується дата її подачі. Ці дані вже не змінюються.

5. Стан заявки можна перевірити за адресою: http://edu.smart.lviv.ua/user/sign-in/login.

 

6.Усі заявки із статусом «на розгляді», зареєстровані упродовж 2013-2016 років, автоматично перенесені до оновленої електронної бази даних із збереженням даних та дати.

 

7. Під час електронної реєстрації дитини батьки мають змогу зареєструвати електронну заявку в три ДНЗ, визначаючи за пріоритетністю (високий, середній, низький). Є можливість редагувати електронну заявку дитини, змінюючи бажані та пріоритетні ЗДО включно до 10 травня того року, коли дитина йтиме до закладу дошкільної освіти.

 

8.  Реєстрація новонароджених дітей до 1 року починається  о 9.00 год в перший робочий день січня наступного року за роком народження. Відліком для зарахування дитини до ЗДО є 01 вересня, тому, при реєстрації на бажаний батьками рік зарахування до ЗДО , дитині станом на 01 вересня повинно бути повних два роки (група раннього віку) та три роки (молодша група).

 

9. Зареєстрована заявка отримує порядковий номер, в кожен обраний батьками дошкільний заклад відповідно до кількості раніше поданих інших заявок, які сортуються у порядку зростання дати реєстрації.

Порядковий номер не є місцем.

 

10. Порядковий номер може змінюватися лише у випадках (перелік вичерпний):

a.    вибуття дитини з ДНЗ;

b.    зарахування дітей в ДНЗ (формування груп);

с.    редагування електронних заявок батьками (п.7).

 

11.Остаточне зарахування дитини до ЗДО здійснюється завідувачем обраного Вами ЗДО у відповідності до електронного листа від адміністратора та поданих документів батьками.

 

12. На вимогу батьків або осіб, що їх заміняють, які подали заявку у відповідний ЗДО, адміністратор або володілець надає перелік усіх зарахованих дітей з датами подачі їхньої заявки (без персональних даних дітей).

 

13. Для реєстрації дитини необхідно:

- ввійти на сайт http://edu.smart.lviv.ua;

- ввести у відповідні графи персональні дані батька, дитини: ПІБ, дату народження, № свідоцтва про народження, адреса місця реєстрації, наявність пільги;

- вибрати три ЗДО за пріоритетністю зі спливаючих списків, в яких міститься інформація про номер, адреса;

-  вибрати бажаний рік зарахування;

-  натиснути кнопку “Зареєструватись”.

16. Перелік інформації, яка доступна в будь-який час кожному користувачу електронної бази даних:

●    перелік ЗДО, їх адреса,

●    кількість груп,

●    фактична можливість наповнюваності кожної групи,

●    пільгова квота,

●    кількість вільних місць.

14. В першій декаді червня відбувається зарахування дітей до закладів дошкільної освіти згідно електронної реєстрації.При отриманні листа, sms про зарахування дитини до обраного ЗДО, батькам слід протягом 30 робочих днів подати оригінали відповідних документів необхідних для зарахування дитини у ЗДО (п.1.5, 1.6).  Якщо протягом 30 робочих днів відповідні оригінали не подані – електронна заявка переноситься в кінець черги вікової групи.

 

15.У разі відсутності вільних місць в обраних ЗДО, заявка залишається в електронному реєстрі до моменту появи місця в обраному ЗДО та автоматично переводиться на наступний навчальний рік.

 

16. Діти, які відвідують ЗДО м.Львова можуть бути переведені в інший ЗДО м.Львова при зміні місця проживання або отримання  висновку ПМПК, за умови наявного вільного місця у ньому, надавши адміністратору електронної мережі підтверджуючі документи: заяву про зарахування, погоджену керівником ЗДО, куди переводиться дитина, копію документу, що свідчить  про зміну місця проживання або витяг з протоколу ПМПК.

 

17. Діти, які відраховані з дошкільного навчального закладу через відсутність з невідомих причин, можуть бути відновлені в ЗДО впродовж 2 - х місяців за умови наявності місця у відповідній віковій групі та з’ясування (підтвердження) причин відсутності.

18. При виникненні будь-яких проблем із електронною реєстрацією, батьки мають право звертатися у службу підтримки за адресою зазначеною на офіційному веб-порталі мережі ЗДО Львівської міської ради http://edu.smart.lviv.ua/.